• Home
  • /
  • FAQs
  • /
  • پرسش های مرتبط با آن چه در مورد مهاجرت به قبرس شمالی باید بدانید!
هلدینگ سامادل

چند روش اخذ اقامت در قبرس شمالی وجود دارد؟

اخذ اقامت با خرید ملک در قبرس شمالی، اخذ اقامت از طریق ویزای دانشجویی در قبرس شمالی،  اخذ اقامت قبرس شمالی از طریق ثبت شرکت، اخذ اقامت قبرس شمالی از طریق ازدواج، اخذ اقامت قبرس شمالی از طریق ویزای کار.

Back to Top